IBuddy Courses

ภาษาอังกฤษ 4 ครั้ง/เดือน

คอร์สเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 4 ครั้งต่อเดือน สร้างความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว ฝึกให้เด็กๆกล้าที่จะสื่อสารและมองการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก

ภาษาอังกฤษ 8 ครั้ง/เดือน

คอร์สเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 8 ครั้งต่อเดือน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรวมถึงเนื้อหาในห้องเรียน เพิ่มความถี่ในการใช้ภาษา ให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องยาก

ภาษาอังกฤษ 12 ครั้ง/เดือน

คอร์สเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 12 ครั้งต่อเดือน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรวมถึงเนื้อหาในห้องเรียน เพิ่มความถี่ในการใช้ภาษา ให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด

คณิตศาสตร์ 4 ครั้ง/เดือน

คอร์สเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 4 ครั้งต่อเดือน ปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้น้องๆตามช่วงชั้นที่เรียน สร้างแนวคิดคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นเรื่องสนุกในการท้าทายโจทย์ใหม่ๆ ทำให้น้องๆกล้าที่จะแสดงออกในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 8 ครั้ง/เดือน

คอร์สเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 8 ครั้งต่อเดือน เรียนเนื้อหาในห้องทั้งหมด ฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในห้องเรียน เรียนด้วยความเข้าใจ และฝึกให้น้องๆคิดวิเคราะห์ เพิ่มตรรกะทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล

คณิตศาสตร์ 12 ครั้ง/เดือน

คอร์สเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 12 ครั้งต่อเดือน เรียนเนื้อหาในห้องเรียนทั้งหมด ฝึกการทำโจทย์ที่มากกว่าระดับชั้น เน้นการคิดวิเคราะห์โจทย์และการประยุกต์ใช้ความรู้หลายๆเรื่องเข้าไว้ด้วยกันในโจทย์เดียว เรียนและสนุกไปกับการแก้โจทย์ปัญหา

Make An Appointment Today

iBuddy สอนพิเศษภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ อยุธยา ใช้ระบบ “Buddy Learning” นำมาใช้เป็นกิจกรรมเสริมภายในคลาส โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนภายในชั้นเรียนเกิดความสามัคคีและช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดี

คำถามที่พบบ่อย

แนะนำการจัดตารางคอร์สให้หน่อย

โดยปกติแล้ว iBuddy จะเลือกจัดตารางเรียนตามความสะดวกของผู้ปกครองเป็นหลัก ผู้ปกครองสะดวกลงเรียนวันและเวลาใด สามารถตกลงคุยกับครูผู้สอนได้เลยค่ะ

เป็นการเรียนพิเศษแบบไหน มีรูปแบบการเรียนอย่างไร

เปิดสอนพิเศษในรูปแบบติวเตอร์ iBuddy มีห้องเรียนพร้อมสำหรับการเรียนการสอนทุกคลาส และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนครบครัน เช่น ทีวี กระดาน ดินสอ ปากกา ยางลบ เตรียมให้เรียบร้อยค่ะ ผู้เรียนสามารถนัดวัน-เวลาตามที่ผู้ปกครองและคุณครูสะดวกได้เลย

สอนในรูปแบบใด และเน้นไปทางจุดไหนของเนื้อหา

การเรียนการสอนของ iBuddy นั้นจะเน้นที่ความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียนเป็นหลักค่ะ สามรถแจ้งความต้องการกับทางเราได้เลยว่าต้องการปูพื้นฐาน ติวเข้มเนื้อหาในห้องเรียน หรือต้องการเรียนเพื่อสอบเข้า ทาง iBuddy จะจัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ต้องการ

มีการลงแบบเป็นคอร์สไหม จ่ายค่าเรียนอย่างไร

การชำระค่าเรียนนั้นจะคิดเป็นรายเดือน นับตามจำนวนครั้งที่ลงคอร์สไว้ค่ะ ไม่มีข้อผู้มัดในการเรียนใดๆ หากน้องผู้เรียนเจ็บป่วยหรือมีธุระกระทันหันสามารถแจ้งครูผู้สอนเพื่อเลื่อนวันหรืองดเรียนในสัปดาห์นั้นๆได้ค่ะ

Scroll to Top